środa, 24 Kwi 2024

Kredyt mieszkaniowy


Przeznaczenie
nakłady inwestycyjne związane z budownictwem mieszkaniowym:

1) Kredyt hipoteczny, przeznaczony na:
a) zakup działki budowlanej,
b) zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegające na:

 1. zakupie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. zakupie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywanym budynkiem mieszkalnym, o ile ich powierzchnia całkowita nie przekracza 25% powierzchni całkowitej istniejącego budynku mieszkalnego (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub budynkówprzeznaczonych na wynajem),
 3. dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 4. dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 5. nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa.

c) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami niniejszej Instrukcji,
d) refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione w lit. a)-c) oraz w pkt.2), pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.

 

2) Kredyt budowlany, przeznaczony na:


a) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości:

 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 2. budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub budynków przeznaczonych na wynajem),
 3. dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 4. przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 5. remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
 6. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym,
 7. remont i modernizacja domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
 8. budowa trwałego ogrodzenia lub utwardzenia posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

b) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):

 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 2. budowa, dokończenie budowy, wykończenie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 3. budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub budynków przeznaczonych na wynajem),
 4. budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 5. przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 6. remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.


Okres kredytowania
       do 25 lat


Wysokość kredytu
- do kwoty 80,00% wartości inwestycji


Zabezpieczenie
- weksel in blanco
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,


Wymagane dokumenty
- Wniosek o kredyt mieszkaniowy,
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące),
- zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Gminy, nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni),
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganym dochodzie (pozostali klienci),
- informacja o sytuacji majątkowej poręczyciela: osoba fizyczna, rolnik,
- akt własności działki budowlanej lub użytkowania wieczystego tej działki (wyciąg z czterech działów Księgi Wieczystej) - w przypadku domów jednorodzinnych,
- tytuł prawny do lokalu – w przypadku adaptacji, remontu lokali w domach wielomieszkaniowych,
- pozwolenie na budowę domu, rozbudowę lub adaptację domu,
- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę lub rozbudowę domu,
- zestawienie kosztów na remont domu,
- przedwstępną umowę na zakup domu/lokalu (przy kredycie na zakup).


Zalety kredytu
- niskie oprocentowanie ,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
- szybka decyzja kredytowa,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie.